Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu – Misiunea și Viziunea

Bine ati venit!

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu

ViziuneVIZIUNEA ȘCOLII:

„ARTELE…un grai izvorât din inimă şi menit să aducă dragoste şi înfrăţire printre cei pe care îi despart credinţe, obiceiuri deosebite. Artele sunt un grai în care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie, însuşirile psihice ale omului şi ale popoarelor. ”   

   George Enescu

Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” – un liceu în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenție fiecărui elev în parte, un liceu al egalității de șanse, în care elevii, cadrele didactice, părinții, întreaga comunitate își unesc eforturile pentru a construi o lume mai bună.

MISIUNEA ȘCOLII:           

Motto:

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire,  pentru că tu ne reprezinţi.

Educaţia se face într-un parteneriat educational; de aceea se va avea în vedere în continuare constituirea unui grup partenerial cu precizarea direcţiilor prioritare şi a rolului asumat. În cadrul acestui grup o atenţie deosebită o va avea comunitatea locală prin elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale comunităţii, organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţii ale comunităţii.

În perioada 2015-2019, politica educaţională îşi propune: reforma continuă cu valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea stabilităţii, necesară atingerii obiectivelor propuse în orizontul de timp respectiv.

Şcoala noastră îşi propune realizarea aceastei viziuni prin îndeplinirea următoarelor nevoi de bază:

  • dezvoltarea resurselor umane ale şcolii; formarea continuă;
  • refacerea şi modernizarea infrastructurii unităţii;
  • valorificarea pragmatică a noului curriculum naţional;
  • oferta de curriculum a şcolii;
  • proiecte de activităţi extracurriculare;
  • folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea şcolii;
  • calitatea educației.
  • instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educational, social şi spiritual în folosul comunităţii;
  • realizarea unei atmosfere şcolare armonioase şi motivante;
  • păstrarea caracterului deschis colaborării cu familia şi comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a elevilor şi asigurarea nevoilor educaţionale, spirituale şi culturale ale comunităţi.

ȚINTE STRATEGICE

T.1. Ridicarea nivelului de pregătire de specialitate și psiho-pedagogică a cadrelor didactice.

T.2. Creșterea calității procesului instructiv-educativ, prevenirea eșecului școlar și îmbunătățirea rezultatelor elevilor capabili de performanță ridicată.

T.3. Reducerea fenomenului de absenteism și de abandon școlar, prin responsabilizarea părinților, a elevilor, a comunității locale.

T.4. Dezvoltarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii, în vederea asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității.

T.5.Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor din perspectiva dezvoltării socio-economică a localităţii/zonei/regiunii.