VIZIUNEA ȘCOLII :

„ARTELE…un grai izvorât din inimă şi menit să aducă dragoste şi înfrăţire printre cei pe care îi despart credinţe, obiceiuri deosebite. Artele sunt un grai în care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie, însuşirile psihice ale omului şi ale popoarelor.” George Enescu

VIZIUNEA școlii, este ca Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu să devină:

  • Un centru de resurse educaţionale, cultural-artistice cu efecte vizibile în comunitatea locală
  • O instituţie care să asigure cadrul de formare şi dezvoltare a mesagerilor culturali necesari dezvoltării valorilor artistice şi culturale în rândul locuitorilor judeţului Gorj
  • O şcoală care îşi propune săobţinăacest lucru, cultivândşi dezvoltând un climat intern bazat pe încredere, colaborare, transparenţă, care să stimuleze elevii şi profesorii

Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” – un liceu în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenție fiecărui elev în parte, un liceu al egalității de șanse, în care elevii, cadrele didactice, părinții, întreaga comunitate își unesc eforturile pentru a construi o lume mai bună.

MISIUNEA ȘCOLII:         

Motto: Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire,  pentru că tu ne reprezinţi.

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, este:

  • un spaţiu deschis în raport cu oamenii;
  • un spațiu deschis care oferăposibilităţi pentru un segment largşi divers deabsolvenţi de clasa a VIII-a;
  • este deschis în raport cu spaţiile de învăţământ, oferind oportunităţi elevilor caredoresc să-şi cultive talentul artistic;
  • este deschis în raport cu utilizareaşi dezvoltarea metodelor activ-participative,incluzând noile tehnologii informaţionale pentru a îmbunătăţi eficienţa şi capacitatea învăţării;
  • este deschis în raport cu ideile, fiind dedicat expansiuniişi împărtăşiriicunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul cultural-artistic;
  • este deschis construcţiei unui mediu intercultural, care sărespecte libertateacunoaşterii, a gândirii şi a exprimării.

Misiunea Liceului de Arte, este săofere educaţie la un alt standard de calitate, încontext local şi naţional, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevului, pentru cultivarea vârfurilor valorice şi pentru îmbogăţirea cultural-artistică a oraşului lui Constantin Brâncuși, Târgu Jiu.

Educaţia se face într-un parteneriat educational; de aceea se va avea în vedere în continuare constituirea unui grup partenerial cu precizarea direcţiilor prioritare şi a rolului asumat. În cadrul acestui grup o atenţie deosebită o va avea comunitatea localăprin elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale comunităţii, organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţii ale comunităţii.

ȚINTE STRATEGICE

T.1. Creşterea calităţii actului instructiv-educativ prin derularea de programe şi strategii pentru asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă, prin ofertarea unui Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea a cât mai mulţi elevi într-o formă de educaţie extracurriculară.

T.2. Adaptarea resurselor umane la competenţele unei societăţi informaţionale, formarea profesională continuă a personalului didactic şi nedidactic şi stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieţii.

T. 3.  Diversificarea, îmbunătăţirea şi exploatarea raţională a resurselor materiale şi financiare.

T.4. Promovarea unui climat de comunicare activă şi cooperare între şi comunitate, promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

T.5. Creșterea gradului de promovabilitate și a rezultatelor la examenul de bacalaureat al absolvenților din cadrul Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu