VIZIUNEA ȘCOLII :

„ARTELE…un grai izvorât din inimă şi menit să aducă dragoste şi înfrăţire printre cei pe care îi despart credinţe, obiceiuri deosebite. Artele sunt un grai în care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie, însuşirile psihice ale omului şi ale popoarelor. ”    George Enescu

VIZIUNEA școlii, este ca Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu Jiu să devină:

 • Un centru de resurse educaţionale, cultural-artistice cu efecte vizibile în comunitatealocală
 • O instituţie care săasigure cadrul de formareşi dezvoltare a mesagerilor culturalinecesari dezvoltării valorilor artistice şi culturale în rândul locuitorilor judeţului Buzău
 • O şcoală care îşi propune săobţinăacest lucru, cultivândşi dezvoltând un climatintern bazat pe încredere, colaborare, transparenţă, care să stimuleze elevii şi profesorii.

Liceul de Arte recunoaşte necesitatea unui management de calitate al tuturor resurselorcare să conducă la dezvoltarea sa.

Liceul de Arte ,,Constantin Brăiloiu” – un liceu în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenție fiecărui elev în parte, un liceu al egalității de șanse, în care elevii, cadrele didactice, părinții, întreaga comunitate își unesc eforturile pentru a construi o lume mai bună.

MISIUNEA ȘCOLII:          

   Motto: Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire,  pentru că tu ne reprezinţi.

Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”, este:

 • un spaţiu deschis în raport cu oamenii;
 • un spațiu deschis care oferăposibilităţi pentru un segment largşi divers deabsolvenţi de clasa a VIII-a;
 • este deschis în raport cu spaţiile de învăţământ, oferind oportunităţi elevilor caredoresc să-şi cultive talentul artistic;
 • este deschis în raport cu utilizareaşi dezvoltarea metodelor activ-participative,incluzând noile tehnologii informaţionale pentru a îmbunătăţi eficienţa şi capacitatea învăţării;
 • este deschis în raport cu ideile, fiind dedicat expansiuniişi împărtăşiriicunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul cultural-artistic;
 • este deschis construcţiei unui mediu intercultural, care sărespecte libertateacunoaşterii, a gândirii şi a exprimării.

Misiunea Liceului de Arte, este să ofere educaţie la un alt standard de calitate, încontext local şi naţional, pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a elevului, pentru cultivarea vârfurilor valorice şi pentru îmbogăţirea cultural-artistică a oraşului lui Constantin Brâncuși, Târgu Jiu.

Educaţia se face într-un parteneriat educational; de aceea se va avea în vedere în continuare constituirea unui grup partenerial cu precizarea direcţiilor prioritare şi a rolului asumat.În cadrul acestui grup o atenţie deosebită o va avea comunitatea localăprin elaborarea unor programe cu privire la nevoile de educaţie ale comunităţii, organizarea unor acţiuni de interes comunitar în colaborare cu autorităţile locale şi cu instituţii ale comunităţii.

Politica educaţională îşi propune: reforma continuă cu valorificarea rezultatelor obţinute până în prezent şi asigurarea stabilităţii, necesară atingerii obiectivelor propuse în orizontul de timp respectiv.

Şcoala noastră îşi propune realizarea aceastei viziuni prin îndeplinirea următoarelor nevoi de bază:

 • dezvoltarea resurselor umane ale şcolii; formarea continuă;
 • refacerea şi modernizarea infrastructurii unităţii;
 • valorificarea pragmatică a noului curriculum naţional;
 • oferta de curriculum a şcolii;
 • proiecte de activităţi extracurriculare;
 • folosirea tehnologiilor informaţionale în activitatea şcolii;
 • calitatea educației.
 • instituirea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat educational, social şi spiritual în folosul comunităţii;
 • realizarea unei atmosfere şcolare armonioase şi motivante;
 • păstrarea caracterului deschis colaborării cu familia şi comunitatea locală pentru integrarea ulterioară a elevilor şi asigurarea nevoilor educaţionale, spirituale şi culturale ale comunităţi.